Quy định thanh toán

Quy định thanh toán

1  Đối với đơn hàng mẫu ( đơn hàng kệ trưng bày thiết bị vệ sinh):

– Đơn hàng mẫu là đơn hàng đầu tiên do bên khách hàng yêu cầu bên công ty cung cấp.

– Đơn hàng kệ trưng bày thiết bị vệ sinh là đơn hàng mà bên công ty hỗ trợ bên khách hàng lắp ráp, trưng bày sản phẩm của công ty lên kệ ( gỗ, sắt, kính…)

 Các đơn hàng này, khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền hàng theo hóa đơn giao hàng kiêm xuất kho ngay sau khi nhận hàng của bên công ty.

2   Đối với đơn hàng thông thường:

– Đơn hàng thiết bị vệ sinh thông thường là tất cả những đơn hàng do khách hàng yêu cầu công ty cung cấp nhưng không bao gồm đơn hàng mẫu( đơn hàng kệ trưng bày)

– Đối với những đơn hàng thiết bị vệ sinh thông thường khách hàng có trách nhiệm thanh toán tiền cho bên công ty muộn nhất vào ngày 30 của tháng phát sinh lấy hàng. Trong trường hợp đơn hàng thông thường phát sinh vào tháng 12 âm lịch của năm thì khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền hàng muộn nhất ngày 20 âm lịch của tháng 12 âm lịch.

3  Phiếu giao hàng kiêm xuất kho và các phụ lục khác là một bộ phận cấu thành không thể tách rời hợp đồng này.